Om kognitiv beteendeterapi

  dinkbtterapeut

 

Kbt, kognitiv beteendeterapi, är en form av psykoterapi som har sina rötter i två metoder, kognitiv terapi och beteendeterapi. Metoderna kompletterar varandra när det gäller teori, problemanalys och behandlingstekniker.

Kbt, utgår från att mänskliga problem har sitt ursprung i hur individen ser på sig själv och sin omgivning, så kallat kognitivt perspektiv, och hur individen reagerar på miljön, beteendeperspektiv. Det antas att människans tankar, känslor och beteenden ömsesidigt styr och påverkar varandra. Till exempel kan negativa tankar som “jag är värdelös” bidra till nedstämdhet, ledsenhet och beteenden som att dra sig undan och bli passiv.

Kbt inriktas på att förändra de tankemönster och beteenden som håller kvar och förvärrar problemen.

Kbt är en effektiv behandlingsform och har visat på mycket goda resultat vid behandling exempelvis:

 • oro
 • ångest
 • panikattacker
 • depression/nedstämdhet
 • stress
 • sömnproblem
 • smärtproblem
 • specifika fobier
 • relationsproblem
 • motivationsproblem
 • tvångssyndrom

 

Innan behandlingen startar görs en analys för att identifiera problemen. Med detta som grund sätter vi upp ett mål för behandlingen som vi gemensamt kommer överens om. Arbetssättet är strukturerat och koncentreras på tanke och handling. Fokus ligger huvudsakligen på faktorer som utlöser och bevarar problemen i här-och-nu-situationen. I vårt samarbete diskuterar vi fram möjliga tillvägagångssätt för att komma tillrätta med det som fungerar mindre bra. Under behandlingen kan du få pröva och träna nya inre och yttre beteenden.

Genom mer kunskap om dig själv och genom träning kan du förändra de tankar, känslor och beteenden som hindrar dig i vardagen och hitta nya sätt att handskas med svårigheter.

En kbt-behandling sker vanligtvis under ca 10 sessioner där vi träffas regelbundet. För att terapin skall bli så effektiv som möjligt innehåller den även sk. hemuppgifter, där du genom att göra annorlunda på olika sätt som vi kommit överens om, också får uppleva skillnader. Det är viktigt att nya erfarenheter får upplevas i "verkliga livet" och inte bara i terapirummet.

Kbt-samtal ger ofta nya insikter redan tidigt i behandlingen, därför behöver man inte alltid genomföra 10 sessioner. Många arbetsgivare vilka har de anställdas hälsa i fokus, kan exempelvis investera 5 friskvårdande sessioner i syfte att motverka ohälsa. Kortare behandlingstid främjar hälsan där problemet inte hunnit ta för stor plats i livet. Korttidsterapierna blir självklart inte lika uttömmande som de längre.